Infusjoner

Infusjonsvæsker er legemidler (virkestoff) i flytende form til parenteralt bruk.

Infusjonshastighet

Ved administrering av infusjoner er det ofte retningslinjer for hvor raskt infusjonen skal gis, infusjonshastighet. Infusjonsvæsker forordnes gjerne i antall milliliter per tidsenhet, som eksempelvis ml/time.

Eksempel

Virkestoff 3 g blandet i 100 ml sterilt vann skal gis i løpet av 25 minutter og det benyttes infusjonspumpe.

Hva blir infusjonshastigheten regnet i ml/t? Rund av til hele ml/t.

Ved administrering av infusjon er det ofte retningslinjer for hvor raskt et legemiddel skal gis. Infusjonshastighet er hvor raskt en pasient skal få tilført et virkestoff. 

Infusjonshastighet=MengdeTid

Mengde=ml Tid=time

Ml/time=mltime

Løsningsforslag:

Mengde=100 ml  Tid=25 minutter

Omgjøring fra min til time (i og med at svaret skal oppgis i ml/time):

25 minutter60 min/t=0,416667 t

Infusjonshastighetml/t=MengdeTid=100 ml0,416667 t=239,999808 ≈ 240 ml/t

Infusjonshastigheten blir 240 ml/t.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Virkestoff 6 g blandet i 500 ml sterilt vann skal gis i løpet av 35 minutter og det benyttes infusjonspumpe.

Hvor mange ml/t må du stille infusjonshastigheten på? Rund av til hele ml/t.

429 ml/t
857 ml/t
1 286 ml/t
1 715 ml/t

Infusjonshastighet med kroppsvekt

Infusjonsvæsker forordnes ofte med utgangspunkt i pasientens vekt – eksempelvis mg/kg/time.

Eksempel

En infusjonsløsning har en styrke på 500 µg/ml. En pasient skal av infusjonsløsningen ha 100 µg/kg/time. Pasienten veier 94 kg.

Hva blir infusjonshastigheten oppgitt i ml/timen?

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 20 ml.

M=DS

D=mengde virkestoff  S=mengde virkestoff/legemiddelenhet

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=100 µg/kg/time×94 kg=9 400 µg/t  Svirkestoff/legemiddelenhet=500 µg/ml  Mantall legemiddelenheter/time=DS=9 400 µg/t500 µg/ml=18,8 ml/t

Infusjonshastigheten blir 18,8 ml/t.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

En infusjonsoppløsning har en styrke på 600 µg/ml. Til en pasient er det forordnet 2 µg/kg/min av infusjonsoppløsningen. Pasienten veier 76 kg.

Hva blir infusjonshastigheten oppgitt i ml/t? Oppgi svaret i hele ml.

15 ml/t
23 ml/t
152 ml/t
2 ml/t

Infusjon med avbrudd

Det forekommer at infusjoner må avbrytes, hvor pasienten ikke får den ordinerte mengde infusjonsvæske og dermed dose virkestoff. Det vil da være nødvendig å regne ut den mengde infusjonsvæske og dose virkestoff som pasienten faktisk har fått.

Eksempel

En pasient skal ha en infusjon 2 000 ml væske som skal gis med en hastighet på 70 dråper/minutt (20 dråper=1 ml). Etter 2 time(r) må infusjonen avbrytes.

Hvor mange ml av infusjonen har pasienten fått etter 2 time(r)? Rund av til nærmeste hele ml.

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 200 ml.

Infusjonsmengde=Infusjonshastighet×Infusjonstid

Løsningsforslag:

Først omgjøres dråper/minutt til ml/min:

Infusjonshastighet=dråperminuttdråperml= 70 dr/min20 dr/ml=3,5 ml/min

Deretter omgjøres timer til minutter:

Infusjonstid=2 t×60 min/t=120 minutter

Utregning av infusjonsmengde:

Inf.mengde=Inf.hastighet×Inf.tid=3,5 ml/min×120 min=420 ml

Pasienten har etter 2 timer fått 420 ml.

Test deg selv

Oppgave 1 av 1

En pasient skal ha en infusjon 1 500 ml væske som skal gis med en hastighet på 80 dråper/minutt (20 dråper=1 ml). Etter 3 time(r) må infusjonen avbrytes.

Hvor mange ml av infusjonen har pasienten fått etter 3 time(r)? Rund av til nærmeste hele ml.

7 ml
792 ml
720 ml
576 ml

Infusjon med pause

Det forekommer at infusjoner får et avbrudd i tid (eksempelvis at pasienten må få lagt inn en ny perifer venekanyle i løpet av den tiden det er tiltenkt at infusjonsvæsken skal infunderes) før infusjonen kan fortsette. Det vil da være nødvendig å regne ut ny infusjonshastighet for gjenstående mengde infusjonsvæske, for at hele infusjonsmengden skal være infundert på den i utgangspunktet tiltenkte tiden.

Eksempel

Det er til en pasient forordnet en infusjonsvæske 1 000 ml. Infusjonen skal gå inn (infunderes) på 5 timer, fra kl. 13:00-18:00. Etter at infusjonen har pågått i 1 time blir den stoppet i 1 time.

Hva blir infusjonshastigheten i ml/t når infusjonen fortsatt skal være infundert kl. 18:00? Rund av til nærmeste hele milliliter.

Ved administrering av infusjon er det ofte retningslinjer for hvor raskt et legemiddel skal gis. Infusjonshastighet er hvor raskt en pasient skal få tilført et virkestoff. 

Infusjonshastighet i milliliter/time utregnes ved å dividere totalt antall milliliter med totalt antall timer infusjonen skal pågå.  

Hastighet=MengdeTid

Mengde=milliliter (ml) Tid=time (t)

Hastighetml/time=MilliliterTime

Løsningsforslag:

Først utregnes antall ml/time i løpet av 5 timer:

Hastighet=MengdeTid=1 000 ml5 timer=200 ml/time

Etter den første timen er det gått inn 200 ml av infusjonsvæsken.

Etter en times opphold, skal de resterende 800 ml av infusjonsvæsken gå inn på 3 timer:

Hastighet=MengdeTid=800 ml3 timer=266,666667 ≈ 267 ml/t

Infusjonshastigheten blir 267 ml/time på den resterende mengden av infusjonsvæsken.

Test deg selv

Oppgave 1 av 1

Det er til en pasient forordnet en infusjonsvæske 1 000 ml. Infusjonen skal gå inn (infunderes) på 5 timer, fra kl. 13:00-18:00. Etter at infusjonen har pågått i 1 time blir den stoppet i 1 time.

Hva blir infusjonshastigheten i ml/t når infusjonen fortsatt skal være infundert kl. 18:00? Rund av til nærmeste hele milliliter.

320 ml/timen
229 ml/timen
200 ml/timen
267 ml/timen

Legemidler (virkestoff) i pulverform

Legemidler (virkestoff) som i flytende form har dårlig holdbarhet, finnes gjerne som tørrstoff i hetteglass. For å lage en oppløsning blandes tørrstoffet med væske som angitt for tørrstoffet.

Eksempel

Til en pasient er det forordnet et medikament som infusjon. Medikamentet er et tørrstoff 4 g som skal blandes i 200 ml sterilt vann.

Hva blir styrken på løsningen angitt i g/ml?

Styrke angir mengde virkestoff i hver legemiddelenhet, for eksempel 0,3 g/legemiddelenhet (0,3 g/ml).

S=DM

D=mengde virkestoff M=antall legemiddelenheter

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=4 g  Mantall legemiddelenheter=200 ml  Smengde virkestoff/legemiddelenhet=DM=4 g200 ml=0,02 g/ml

Styrken på løsningen blir 0,02 g/ml.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Til en pasient er det forordnet et medikament som infusjon. Medikamentet er et tørrstoff 5 g som skal blandes i 500 ml sterilt vann.

Hva blir styrken på løsningen angitt i mg/ml?

10 mg/ml
100 mg/ml
11 mg/ml
1 mg/ml

Lærte du noe fra denne siden?